הגדרות לצורך מסמך זה

"אתר" - כולל תכנה לניהול מרפאות וטירניאריות ומסמכים באינטרנט תחת הכותרת vetkey והדומיין vetkey.co.il/.co.il

"תוכנה" - תוכנה לניהול מרפאות וטרינרית באינטרנט תחת הכותרת vetkey

"משתמש" – כל אדם אשר הפיק חשבונית או מסמך דומה על ידי התוכנה בין בתשלום ובין שלא בתשלום. וכן כל אדם אשר גולש באתר ו/או משתמש בתכנה.

"הנהלת האתר"- בעלי האתר , בעלי הדומיין , כותבי התוכנה וכל מי שקשור לאתר בין במישרין ובין בעקיפין.

"מסמך/חשבונית"– כל מסמך אך לא רק ,אשר הופק על ידי המשתמש באמצעות התוכנה לרבות חשבונית מס , חשבונית מס / קבלה , קבלה , תעודת זיכוי.


בעצם השימוש והגלישה במערכת מסכים המשתמש לתנאים המובאים להלן.

השימוש באתר האינטרנט הזה מוצע למשתמש כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם. השימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות וההודעות שלהלן.

כמו כן, יחולו על המשתמש במערכת הפקת החשבוניות התנאים וההגבלות הכלולים במסמך המחירים ותנאי שימוש הנמצאים באתר זה, והמשתמש מתחייב לנהוג על פיהם.כתנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, מתחייב המשתמש שלא לעשות שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה.

כל העושה שימוש במערכת עושה זאת על אחריותו בלבד.

תיתכן אפשרות שבמידע, בנתונים ובתחשיבים שמופיעים באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שהנהלת האתר עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע, התחשיבים והתוכן הכלולים באתר, הנהלת האתר לא תהא אחראית לנזק, הוצאה ו/או הפסד שעלול להיגרם למשתמש עקב קיום שיבושים אלה. הנהלת האתר רשאית בכל עת להכניס שיפורים ו/או שינויים באתר אינטרנט זה.

אין לראות באמור באתר זה משום יעוץ פיננסי או כל סוג יעוץ אחר; לשם כך על המשתמש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלך.

אין באמור במסמך זה משום מצג מצד הנהלת האתר בדבר ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התחשיבים, והשירותים הכלולים באתר אינטרנט זה למטרה כלשהי. כל המידע, התחשיבים, והשירותים מוצעים למשתמש "כמות שהם" (as is), בלא כל התחייבות. הנהלת האתר מתנערת בזה מכל אחריות והתניה לגבי המידע, התחשיבים, והשירותים לרבות כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה.

בשום מקרה לא תחול על הנהלת האתר אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר אינטרנט זה, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, או בכל מידע, תחשיב ושירות שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע להנהלת האתר על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

הנהלת האתר אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם למשתמש עקב פגם או תקלה באתר או בתוכנה, או בגישה לאתר.

הנהלת האתר נוקטת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. הנהלת האתר לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודות המשתמש או מידע שנמסר על ידי המשתמש לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו.

אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

הנהלת האתר שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר אינטרנט זה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.הנהלת האתר שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה והמשתמש באתר מסכים לתנאים כפי שיהיו מעת לעת.הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים האישים בטופס ההרשמה בלבד אשר הוכנסו ע"י המשתמש באתר לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל בין בדואר אלקטרוני ובין בדרך אחרת מהנהלת האתר אל המשתמש ומתחייבת שלא להעביר פרטים אלו לצד ג' לכל מטרה שהיא.

מובהר בזאת, כי עצם הקלדת פרטי המשתמש באתר מהווה הסכמה ברורה לכך שהמשתמש מתיר להנהלת האתר ו/או מי מטעמה להשתמש בפרטים כאמור לעיל, בכפוף לכל דין, לרבות הסכמתו של המשתמש לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט בתל-אביב , ושם יהיה מקום השיפוט הבלעדי.

במידה וייקבע שחלק כלשהו מהתנאים האמורים במסמך זה אינו ניתן לאכיפה בעוקב לחוקים הרלוונטיים, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר הסעיפים יישארו בתוקפם.מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תוכן, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינם של הנהלת האתר בלבד.

למרות כי המערכת מבצעת גיבויים אוטומטיים תכיפים של כלל הנתונים על כל המשתמש באתר לדאוג לביצוע גיבויים של הנתונים באופן אישי ואין להסתמך על המערכת בלבד.

המשתמש מודע לכך כי הוראות ניהול ספרים של מס הכנסה מחייבות אותו לשמור עותק פיזי מכל מסמך שהופק על ידי התוכנה – בבית העסק.

כמו כן המשתמש מודע ומסכים לכך כי במידה ושלטונות מס הכנסה ידרשו בכתב מהנהלת האתר פרט כלשהוא על המשתמש או כל חומר ו/או מסמכים המצויים בידי הנהלת האתר או על גבי שרתיה ו/או שרתים הנמצאים בניהולה – תמסור אותם הנהלת האתר לידי השלטונות האמורים.

שירות לקוחות – לכל לקוח שמורה הזכות לקבל שעת הדרכה טלפונית.
הדרכה מעבר לכך תחויב בתשלום.

הנהלת המערכת לא תהא אחראית לנזקים עקיפים, ישירים או תוצאתיים מסוג כלשהו אשר ייגרמו עקב השימוש במערכת, או חלקה, או כל רכיב שהוא, עקב תקלות באלה או עקב אי השימוש בהם. חבותה של ההנהלה, בין לפי דיני החוזים, הנזיקין, או כל דין אחר, ובגין נזקים ישירים ו/או עקיפים, תהא מוגבלת לסכום התמורה אשר שולמה בפועל עבור השירותים אשר מסופקים על ידי המערכת על פי הסכם זה. מובהר כי הפיצוי יהיה חד פעמי וכולל ולא יצטבר עבור כל אירוע נושא נזק.

** מדיניות ביטולים **

הנהלת האתר לא תחזיר כספים ששולמו עבור דמי שימוש
לחלופין במקרה ויבוצע החזר, ינוכה ממנו סך של 200 ש"ח + מע"מ כדמי טיפול

הנהלת המערכת רשאית להפסיק את פעולת המערכת בכל רגע נתון לכל זמן ללא כל הודעה מוקדמת.

הנהלת האתר איננה מתחייבת למסור למשתמש העתקים כלשהם מהמסמכים אשר הופקו באמצעות האתר ו/או התוכנה והחובה לשמור עותקים כאלה חלה על המשתמש בלבד.

כמו כן המשתמש מתחייב לשמור ברשותו העתק מכל מסמך אשר הופק על ידו באמצעות התוכנה – באופן רציף , כרונולוגי ושוטף.

הנהלת האתר לא תפצה את המשתמש בכל דרך שהיא בגין אובדן נתונים שהיו בחזקתה או בשליטתה- שימוש על ידי המשתמש באתר ן/או בתוכנה מהווה אישור על ידו לכל האמור במסך זה שכותרתו – תנאי השימוש באתר.